← terug naar overzicht 20 maart

Begrippenlijst

Afsluitkosten
Alle kosten die u maakt bij het afsluiten van een hypotheek, zoals een hypotheekakte, afsluitprovisie, taxatie- en administratiekosten en de kosten aanvraag NHG.

Afsluitprovisie
Het bedrag dat de bank of een tussenpersoon in rekening brengt bij het afsluiten van een hypotheek.

Akte
Een akte is een Notarieel document waarin zaken worden vastgelegd. Bijvoorbeeld een eigendomsakte of een hypotheekakte.

Appartementsrecht
Je koopt een appartementsrecht in plaats van een appartement, hierdoor ben je gezamenlijk eigenaar van een appartementencomplex. 

Aanhuur- en aankoopbemiddeling
Hulp van een makelaar bij het kopen of huren van een woning.

Aankoop-, verkoop- en financieringskosten
Bij aankoop-, verkoop- en financieringskosten gaat het om kosten die u heeft gemaakt voor de aankoop en/of verkoop van de woning, zoals makelaarskosten, overdrachtsbelasting en notariskosten in verband met de overdracht.

Aankoopopdracht
Een opdracht die je een makelaar geeft om te helpen bij het zoeken en kopen van een huis waarvoor de makelaar een courtage mag berekenen.

Aflossingsvrije hypotheek
Bij de aflossingsvrije hypotheek wordt alleen rente betaald en geen aflossing.

Algemene voorwaarden
Voorwaarden op basis waarvan een bedrijf of organisatie werkt.

Bankgarantie
Dit geeft een bank als zij instaat voor het verkrijgen van de hypotheek van de koper.

Beroepsaansprakelijkheidsverzekering
Een verzekering die makelaars hebben afgesloten ten behoeve van de aansprakelijkheid die voortvloeit uit fouten of verzuimen die begaan kunnen worden bij de uitoefening van hun beroep.

Bestemmingsplan
Een door de gemeente opgesteld plan waarin staat aangegeven waarvoor de grond of gebouwen gebruikt mogen worden. Het bestaat uit een plankaart, bebouwingsvoorschriften, toelichting en een exploitatie-opzet. Daarin kunt u zien welke ontwikkelingen op gebied van bijvoorbeeld bebouwing er mogelijk plaatsvinden. In de bebouwingsvoorschriften staan bouwmogelijkheden en bestemmingen in dat gebied aangegeven en worden verder bijvoorbeeld goothoogten, inhoud van de bouwwerken, rooilijnen, bebouwingsintensiteit etc. omschreven. U vindt deze plannen bij het gemeentehuis.

Bod
Het bedrag dat door een serieuze gegadigde wordt geboden met daarbij behorende eventuele aanvullende en/ of ontbindende voorwaarden, opleveringsdatum en opsomming van roerende en onroerende zaken die bij dit bod behoren. Een bod kan zowel mondeling als schriftelijk worden gedaan.

Bouwfinanciering
De wijze waarop een nieuw te bouwen huis wordt betaald. Dat gebeurt in termijnen, eerst de grond en vervolgens naarmate de bouw vordert de resterende termijnen. De hypotheek wordt op het moment van aankoop voor het gehele bedrag afgesloten en in depot gezet. Vanuit het depot worden de termijnen betaald. Over het bedrag in depot ontvangt men rente. Deze is soms lager dan de hypotheekrente die moet worden betaald over de opgenomen bedragen.

Bedenktijd
Na het sluiten van de koopovereenkomst heeft de koper een wettelijke bedenktijd van drie dagen. De bedenktijd gaat in nadat de koper en de verkoper de koopakte hebben ondertekend en de koper (een kopie van) de akte heeft ontvangen.

Bestek
Een nauwkeurige beschrijving van een werk, samen met de te gebruiken materialen, de voorwaarden en de kwaliteitseisen en de bouwtekeningen. Op het bestek is de aannemingsovereenkomst gebaseerd. Het is ook nodig voor de controle van de kwaliteit van de bouw.

Blokverwarming
Centrale verwarming van een aantal woningen, bijvoorbeeld in een flatgebouw, vanuit één ketelhuis.

Borgsom
Een waarborgsom voor de verhuurder. Verhuurder heeft daarmee de garantie dat indien het pand na afloop is beschadigd, de beschadigingen met het geld van de borg kunnen worden betaald. Tevens kan de borg dienen indien de huurder een huurachterstand heeft. De verhuurder is verplicht de borg terug te betalen indien na afloop geen problemen zijn geconstateerd.

Bungalow
Een bungalow is een woning waar alles op de begane grond is gesitueerd.

Courtage
Provisie of beloning voor de makelaar bij aan- of verkoop van een huis.

Canon
De jaarlijkse heffing over grond die in erfpacht wordt uitgegeven.

Casco woning
Hiermee wordt aangegeven dat het huis ‘kaal’ wordt opgeleverd en dat de kopers zelf de woning af zullen maken, zoals onderling overeengekomen.

Certificering
Iedereen mag zich makelaar noemen, maar alleen als aan bepaalde vakbekwaamheidseisen is voldaan, kan een makelaar zich officieel laten certificeren.  De verdeling is A-RMT, K-RMT en RMT, van assisitent, kandidaat tot makelaar.

Convectorput
Dit is een verwarmingselement dat in een smalle ruimte onder het vloeroppervlak is aangebracht.

Dagrente
De rente die op dat moment geldt voor nieuwe hypotheken.

Doorzonwoning
Een doorzonwoning is de aanduiding voor een woning waarvan de woonkamer over de gehele diepte van het huis doorloopt, van voor naar achter.

Economische waarde
Bedrag dat een woning zou opbrengen als deze onder optimale omstandigheden zou worden verkocht (ook wel de onderhandse of vrije verkoopwaarde genoemd).

Eigendomsakte
Een door het kadaster gewaarmerkt afschrift van de transportakte. U ontvangt een eigendomsakte van de notaris, dit is tevens het eigendomsbewijs van uw huis.

Eigenwoning forfait
De huur die u uitspaart omdat u in een eigen huis woont, wordt door de fiscus gezien als inkomen. Over dit fictieve inkomen, het eigen woningforfait, betaalt u inkomstenbelasting.

Erfpacht
Als de grond waar uw huis op staat niet van u is, betaalt u huur. De huur heet canon en is fiscaal aftrekbaar.

Executiewaarde
De executiewaarde is de getaxeerde opbrengst van een huis bij gedwongen verkoop.

Expiratiedatum
De einddatum van een contract, bijvoorbeeld het einde van een hypotheekcontract of een rentevastperiode.

Eengezinswoning
Een ééngezinswoning is een woningtype dat bedoeld is voor bewoning door één persoon en zijn/haar eventuele gezin.

Financieringskosten
Kosten die gemaakt worden voor het verkrijgen van een hypotheek, zoals taxatiekosten, hypotheekaktekosten.

Gebruiksoppervlakte
De gebruiksoppervlakte van een ruimte of een groep van ruimten is de oppervlakte, gemeten op vloerniveau, tussen de scheidingsmuren (dragende muren, die de desbetreffende ruimte of groep van ruimten omhullen. Uitsluitend verwarmde gebieden tellen mee in de berekening.

Geliberaliseerde huurwoning
Een huurwoning waarbij de huur volgens het puntenstelsel hoger mag zijn dan een bepaald maximum. Voor een geliberaliseerde huurwoning is er geen maximale huurprijs.

Geregistreerd partnerschap
Partners van gelijk of verschillend geslacht kunnen hun relatie officieel laten erkennen d.m.v. een geregistreerd partnerschap. Dit kan door het partnerschap te laten registreren bij de burgerlijke stand. De fiscale positie van personen in een geregistreerd partnerschap is gelijk aan die van gehuwden.

Groene stroom
Groene stroom is elektriciteit opgewekt uit duurzame energiebronnen.

Grondwarmte
Grondwarmte of geothermische energie is energie die wordt gewonnen door gebruik te maken van het temperatuurverschil tussen de aardoppervlakte en diep in de aarde gelegen warmtereservoirs.

Hoofdelijke aansprakelijkheid
Wanneer gezamenlijk een hypotheekschuld wordt aangegaan, kan ieder afzonderlijk van elkaar aangesproken worden voor de totale schuld.

Hypotheek
Langlopende lening met onroerende zaak (uw huis) als onderpand.

Hypotheekakte
Notariële akte waarin het hypotheekrecht wordt verleend. Alle rechten en plichten van hypotheekgever en hypotheeknemer worden vermeld. Deze akte wordt ingeschreven in de openbare registers die u kunt vinden bij het kadaster.

Hypotheekgever
Degene die hypotheek verstrekt op een onroerend goed. De hypotheekgever is dus de huiseigenaar.

Hypotheeknemer
De partij die geld uitleent tegen het verkrijgen van hypothecaire zekerheid, dus met onroerende zaak als onderpand. De hypotheeknemer is dus de geldschieter.

Hypotheekregister
Een openbaar – voor iedereen toegankelijk – register waarin via de notaris de hypotheek wordt ingeschreven. Het hypotheekregister wordt bijgehouden bij het kadaster.

Huisvestingsvergunning
Een vergunning die een huurder soms nodig heeft om in een goedkope woning te mogen wonen. Op deze manier controleert de gemeente de verdeling van goedkope woningen. De huisvestigingsvergunning kan aangevraagd worden bij de betreffende gemeente.

Huurbeding
In bijna alle hypotheekakten staat een standaardbepaling, waardoor het verboden is om zonder schriftelijke toestemming van de bank het huis te verhuren of te verpachten. Dit heet een huurbeding.

Huurbescherming
Huurbescherming betekent dat een huurder niet zomaar de huur opgezegd kan krijgen. Als hij wil blijven wonen dan moet de verhuurder zeer gegronde redenen hebben, dit aantonen en dit door de rechter laten toetsen.

Huurovereenkomst
De akte waarin o.a. de huur is vastgelegd.

Huurpand
Een woning of bedrijfsruimte die in eigendom is bij een verhuurder (een particulier, belegger of een woningbouwvereniging), die een overeenkomst van verhuur en huur (meestal vastgelegd in een huurcontract) heeft gesloten met de gebruiker van het huurpand die daarvoor maandelijks huur betaalt.

Huurtoeslag
Een toeslag die de huurder kan aanvragen als de huur in verhouding tot het inkomen van de huurder te hoog is. Het is een financiële tegemoetkoming van de overheid in de kosten van een huurwoning. Tot 1 januari 2006 heette huurtoeslag nog huursubsidie.

Hypotheekakte
In dit document worden afspraken weergegeven tussen koper en financieringsinstelling met betrekking tot de hypotheek.

Kadaster
Rijksinstelling waar alle onroerende zaken staan geregistreerd met vermelding van de eigenaar en eventuele erfdienstbaarheden en erfpacht. Het kadaster houdt ook het hypotheekregister bij. Het kadaster is een openbaar register.

Kadastraal uittreksel
Het kadastraal uittreksel is een overzicht met de basisgegevens van een vastgoedobject, schip of vliegtuig uit de kadastrale registratie op een bepaalde datum.

Koopakte/overeenkomst
In dit document wordt een koopovereenkomst van een onroerende zaak schriftelijk vastgelegd.

Kosten Koper (k.k.)
De koper betaald de bijkomende kosten van de koop van de woning. Overdrachtsbelasting, notariskosten en financieringskosten.

Kachel
Het verschil tussen een haard en een kachel is dat de kachel zich bevindt voor en niet in de schoorsteenopening zoals een haard.

Kale huurprijs
De huur per maand zonder servicekosten en eventuele stookkosten.

Levering
De levering/overdracht van een woning, opgesplitst in twee delen. Bij de juridische levering wordt het perceel op naam van de koper gezet. Dit gebeurt middels het ondertekenen van de akte van levering bij de notaris. De feitelijke levering vindt plaats bij het overdragen van de sleutels.

Leegstandswet
Op basis van de Leegstandswet kan een woning tijdelijk worden verhuurd.

Lichtstraat
Een systeem van ruiten in een framewerk dat ervoor zorgt dat er via het dak voldoende daglicht naar binnen kan komen.

Maisonnette
Een maisonnette is een woning in een groter gebouw, zoals een flat, waarbij meerdere verdiepingen aanwezig zijn per woning.

Nationale Hypotheek Garantie
Waarborgfonds dat borg staat indien de geldlener de rente en aflossing verbonden aan de hypothecaire geldlening niet meer betaalt. U kunt een hypothecaire geldlening afsluiten met Nationale Hypotheek Garantie. Dit scheelt u in het rentepercentage en de hoogte van het hypotheekbedrag. Voor het verkrijgen van een financiering met een Nationale Hypotheek Garantie is een koopsomgrens vastgesteld. Boven een bepaalde koopsom kunt u geen financiering met Nationale Hypotheek Garantie krijgen.

Pacht
De benaming voor een op huur lijkende overeenkomst waarbij (agrarische) grond door de eigenaar (verpachter) in gebruik wordt gegeven aan de pachter.

Perceeloppervlakte
Het perceel is de begane grond oppervlakte van de bebouwing. Kortom
de grond waar het bedrijfspand op staat en het deel eromheen, dat door het kadaster is vastgelegd.

NVM
Nederlandse Vereniging van Makelaars o.g. en Vastgoeddeskundigen.

NVM Erecode
Gedragsregels die door de NVM voor haar leden zijn opgesteld. De NVM Erecode is het uitgangspunt voor het werken in de praktijk van alledag. NVM-leden worden getoetst op naleving van de NVM Erecode.

Ontbindende voorwaarden
Geldige redenen om de koop (of verkoop) van het huis te annuleren. Ontbindende voorwaarden staan in het koopcontract. Voorbeelden van ontbindende voorwaarden: • het verkrijgen van een hypotheek • het verkrijgen van de Nationale Hypotheek Garantie • het verkrijgen van een woonvergunning • de uitkomst van een bouwkundig onderzoek Ontbindende voorwaarden gelden alleen als ze in de wet, of in het koopcontract staan.

Opstalverzekering
Daarmee is uw huis (niet de inboedel) verzekerd tegen bijvoorbeeld brand, storm, blikseminslag en andere rampen. Verplicht voor het afsluiten van een hypotheek.

Optie
Het recht om door een eenzijdige wilsverklaring een definitieve koopovereenkomst te doen ontstaan. Degene die het recht heeft is niet verplicht er gebruik van te maken. Dit wordt eventueel vergeven, pas als er al sprake is van een zuivere mondelinge overeenkomst en men het dus eens is over alle andere voorwaarden.

Overdrachtsbelasting
Belasting die wordt geheven bij de overdracht van een onroerende zaak/recht over de koopsom exclusief het bedrag dat in de koopsom is opgenomen aan roerende zaken (zie koopakte waarin een uitsplitsing is opgenomen voor de onroerende zaak en de roerende zaken). Momenteel is het percentage 2%.

Oversluiten
Het opnieuw afsluiten (bij een andere of dezelfde maatschappij) van uw lopende hypotheek tegen betere voorwaarden of een lagere rente. Als u bij dezelfde maatschappij blijft hoeft u niet opnieuw naar de notaris

Overwaarde
Het positieve verschil tussen de restschuld van uw lopende hypotheek en de waarde van uw huis bij vrije verkoop.

Onderhandse verkoopwaarde
Vrij van huur en gebruik. Ook wel vrije verkoopwaarde genoemd. De waarde van de woning wanneer u deze in normale omstandigheden verkoopt. De woning is vrij van huur en gebruik en wordt dus niet verhuurd aan en bewoont door een ander.

Onderhuur
De onderhuurovereenkomst is een huurovereenkomst waarbij de huurder een gedeelte van zijn gehuurde zaak weer aan een andere huurder verhuurt.

Portiekwoning
Een portiek is een vaak ingebouwde, aan de straatzijde geheel open ruimte, waarin zich de ingang van een gebouw bevindt. Meerdere woningen hebben een gemeenschappelijk portiek. Portiekwoningen zijn woningen die rond een gemeenschappelijk trappenhuis zijn gebouwd. In het algemeen zijn portiekwoningen gespiegeld gebouwd, dat wil zeggen dat de woningen aan de linkerzijde van het portiek inwendig het spiegelbeeld van die aan de rechterzijde zijn. 

Puntenstelsel
Met dit stelsel wordt de kwaliteit van een huurwoning in punten uitgedrukt. Op basis van deze punten kan er bepaald worden wat de maximale huurprijs van de woning mag zijn. Het puntenstelsel is niet van toepassing op geliberaliseerde (vrij, boven de huurgrens) huurovereenkomsten.

Recht van overpad
Het recht (erfdienstbaarheid) dat de eigenaar van een stuk grond heeft om over de grond van een ander te gaan. De ander heeft de plicht dit toe te staan en het pad in stand te houden. Dit recht hangt aan een onroerende zaak en blijft bij de verkoop in stand.

Rentevaste periode
De periode die u met de geldverstrekker bent overeengekomen waarin uw hypotheekrente ongewijzigd blijft. Normaal gesproken is het rentetarief hoger naarmate de gekozen rentevaste periode langer is.

Rooilijn
Een grens waarbinnen het gebouw mag worden gebouwd.

Roerende goederen
Dit zijn goederen die de koper kan overnemen van de verkoper en niet al met de onroerende zaak zijn verbonden.

Sleutelverklaring
Deze wordt, in overleg, opgemaakt als de feitelijke levering (het overhandigen van de sleutels) op een eerder tijdstip plaatsvindt dan de juridische eigendomsoverdracht bij de notaris.

Servicekosten
De kale huurprijs is de vergoeding die de huurder betaalt voor enkel en alleen het gebruik van de woning. Daarnaast kunnen servicekosten in rekening worden gebracht voor diensten en activiteiten van de verhuurder ten behoeve van de huurder.

Stadsverwarming
Verwarmingssysteem waarbij warm water met behulp van een buizenstelsel vanuit een centraal punt naar de woningen in een wijk wordt gebracht. De woningen hebben dan geen eigen cv-ketel, maar een warmtewisselaar. Die kan het water naar een gewenste temperatuur verwarmen. Afgerekend wordt op basis van gebruikte joules.

Stookkosten
Stookkosten zijn de kosten voor verwarming en eventueel de kosten van warm water.

Taxatie
Het op schrift uitbrengen van een waarde-oordeel door een daartoe bevoegd persoon. Een taxatie kan om verschillende redenen moeten worden uitgevoerd.

Transportakte
Officieel document dat door de notaris wordt opgemaakt en waarmee het eigendom van een huis officieel wordt overgedragen aan een nieuwe eigenaar. De transportakte wordt ook wel overdrachtsakte genoemd.

Vereniging van Eigenaren
Als u eigenaar bent van een appartementsrecht, bent u volgens de wet lid van de Vereniging van Eigenaren (VvE). Samen met de overige eigenaren behartigt de VvE de gemeenschappelijke belangen in en rond het appartementencomplex. In de splitsingsakte is aangegeven welk aandeel u als eigenaar hebt in het gehele gebouw.

Vraagprijs
Een uitnodiging tot het doen van een bod.

Vrije verkoopwaarde
De waarde die de hoogstbiedende bij een niet-gedwongen verkoop voor een huis zou geven. Dit wordt ook wel de economische of onderhandse verkoopwaarde genoemd.

Vrij op naam – V.O.N.
Koopt u een huis ‘vrij op naam’ dan zijn makelaarskosten, notariskosten en BTW of overdrachtsbelasting bij de koopsom inbegrepen. De financieringskosten en hypotheekaktekosten en de kosten voor inschrijving in het kadaster moet u wel zelf betalen. 

VastgoedCert
Een onafhankelijk en branchebreed platform dat zorgt voor de registratie van gecertificeerde makelaars en taxateurs in onroerende zaken op basis van hun vakbekwaamheid.

Waarborgsom
De aanbetaling aan de koper die in het koopcontract kan zijn opgenomen. Het bedrag komt meestal overeen met de boete die u als koper moet betalen als u niet aan de verplichtingen kan voldoen. De waarborgsom kan met een bankgarantie worden voldaan.

WOZ-waarde
De gemeente stelt de fiscale waarde van uw woning vast. Deze waarde wordt bepaald voor de Wet Waardering Onroerende Zaken (WOZ).

Woonoppervlakte
Het totaal aantal m2 van alle woonverdiepingen bij elkaar opgeteld. Rekening houdend met 1,5 mtr. Stahoogte en de bereikbaarheid met een vaste trap.

Zoekopdracht
Een opdracht tot begeleiding bij het zoeken en kopen van een huis waarvoor de makelaar een courtage mag berekenen. De inhoud van de opdracht (welke diensten in deze opdracht zijn inbegrepen) hangt af van wat de makelaar en de opdrachtgever met elkaar afspreken.